Bakit dapat bumoto ng “Oo” sa Z?

Sa mahabang panahon, ang panandaliang-pananaw at mga “zoning codes” na
nagbubuklod sa mga ibang tao na nakapaloob sa Artikulo 26 ng Charter ng Lungsod ng
Alameda ay ibinabasura ang aking kakayahan upang maging abot-kaya or hindi mahal,
madaling ma-access at makatarungan sa lahat na pabahay.

Ang Artikulu 26, kilala rin bilang Measure A, ay nagpuwersa sa mga nagtatrabaho sa ating
lokal na negosyo o komersyo na magbiyahe papunta dito sa ating lungsod, sa halip na
mamuhay bilang ating mga kapitbahay, kasama sa trabaho at mga kaibigan.

Maraming dahilan kung bakit dapat tayong bumoto ng “Oo” sa Z. Narito ang limang dahilan:

Oo sa Z ay makakatulong sa Lungsod ng Alameda
upang ayusin ang krisis o malaking problema ng abot-
kayang pabahay.

Sa ilalim ng umiiral na batas na nagsosona na hindi makatarungang pagtingin sa ibang tao,
hindi kakayanin ng Lungsod ng Alameda na tuparin ang mga layunin natin para sa mga
abot-kayang pabahay. Ang pagboto ng Oo sa Z ay magbibigay sa ating Konseho ng
lungsod ng kakayanan upang suportahan na magkaroon ng maraming abot-kayang
pabahay.

Oo sa Z ay makakatulong sa ating Lungsod ng
Alameda upang bumangon para sa katarungan kahit
na ano ang kulay ng ating balat.

Ang Artikulu 26 ay napakalumang sentimiyento na hindi makatarungang pagtingin sa ibang
mga tao base sa kulay ng balat kasama ang paggamit ng lupa at mga patakarang pabahay
na nagtatangi laban sa mga tao kung saan nagtatanggi sa pangarap ng pagmamay-ari ng
bahay para sa mga pamilya na may karapatang mabigyan ng mas maayos na pagtrato
mula sa ating lungsod. Ang 2020 ay ang taon kung saan tayo boboto para kapakanan ng
lahat.

Oo sa Z ay magpapakita na ang ating liderato ay mga
lider para sa makatarungang klima dito sa ating
lungsod ng Alameda.

Ang pabahay na malapit sa lugar ng pagbiyahe, pag-access sa mga “commercial corridors”,
ay makakatulong sa mga tao upang mabuhay, magtrabaho at magpahinga sa ating
lungsod, gayon din para mabawasan ang pagmamaneho ng kanilang sasakyan habang

sinusuportahan ang ating mga lokal ng negosyo o komersyo. Ito ay magiging posible
lamang kung boboto tayo ng Oo sa Z. 

Oo sa Z ay kinakailangan para sa Lungsod ng
Alameda upang sumunod sa batas ng estado.


Ang batas ng estado ng California ay nag-uutos sa ating lungsod na tuparin ang mga
hinihinging benchmarks tungkol sa pabahay, lalo na gawin itong abot-kaya. Ang Artikulu 26
ay maaaring hamunin sa korte kung hindi natin ito papawalang-bisa at ito babayaran ng
ating mga buwis.

Oo sa Z ay hindi makaka-apekto sa makasaysayang
arkitektura o hindi magtataas ng buwis.

Ang mga kasalukuyang bahay, kasama ang mga magagandang Victorians, ay hindi
maaapektuhan ng Oo sa Z. Gayong din ang pagpapawalang-bisa ay makakapagbigay ng
bagong kita para sa ating Lungsod, at hindi ito sa pamamaraan ng bagong buwis o bayad.


Showing 1 reaction